Học viện Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc K-WAVE KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER Logo

Phúc lợi / Tiện nghi

Phúc lợi / Tiện nghi

Giới thiệu hệ thống tiện nghi của Trường

DIMA Studio Complex (1,983.47107㎡, 991.735537㎡, 330.578512㎡)

Inside the dressing room

DIMA Studio Complex in the foreground

DIMA Studio Complex

DIMA Studio Complex

Concert Hall (Outdoor, Indoor)

Outdoor Concert Hall

Concert Hall Seats

Concert Hall

Virtual Studio (UHD, VR, HD)

UHDTV Studio

Virtual Studio

UHDTV Studio

Global Lounge

Global Lounge

Global Lounge

Global Lounge

Dormitory / Restaurant (Chứa được 500)

Restaurant

Outside view of dormitory

Inside the dormitory

Fitness Center / Stadium

Fitness Center

Stadium

Stadium