Học viện Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc K-WAVE KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER Logo

Học viện Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc K-WAVE

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và Phạm vi kinh doanh

Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Viện trưởng

Ban điều hành

  • Giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

  • Giáo dục K-WAVE

  • Hành chính

Giới thiệu thành viên/ Nhân viên
Giới thiệu thành viên
Đại học giáo dục ngôn ngữ K-WAVE Hàn Quốc
Nhân viên Họ và tên Phương thức liên lạc Số điện thoại Phạm vi kinh doanh
Viện trưởng Chen Junhua
(phiên âm)
+82-31-670-6556 +82-10-4380-1425

Chủ quản học viện giáo dục và hành chính kinh doanh

Tổ trưởng Li Xing Lu
(phiên âm)
+82-31-670-6840 +82-10-6274-7570

Chủ quản hành chính kinh doanh học viện giáo dục

Giám đốc Yan Dongyuan
(phiên âm)
+82-31-670-6557 +82-10-9254-3765

Tuyển sinh và tuyên truyền

nhập học và giáo vụ

Khóa học giáo dục và Hoạt động khóa học